Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    theo chủ nghĩa Xtalin
    Danh từ
    người theo chủ nghĩa Xtalin