Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • phó từ
  cũ; lâu ngày
  cũ rích; đã biết rồi
  luyện tập quá mức nên không đạt kết quả (nhạc công; vận động viên)
  (pháp) mất hiệu lực (vì quá thời hạn)
  mụ mẫm (vì học quá nhiều)