Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  thế bí (cờ)
  sự bế tắc
  negotiations have reached [a] stalemate
  thương lượng đã đi đến chỗ bế tắc
  Động từ
  (thường dùng ở dạng bị động)
  dẫn đến thế bế tắc