Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mexican /'meksikən/  

  • Tính từ
    (thuộc) Mê-hi-cô
    Danh từ
    người Mê-hi-cô