Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unoriginal /'ʌnə'ridʤənl/  

  • Tính từ
    không phải là gốc, không đầu tiên, không chính
    không phải là nguyên bản
    không độc đáo