Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

threadbare /'θredbeə[r]/  

 • Tính từ
  mòn xơ cả chỉ
  a threadbare coat
  chiếc áo choàng mòn xơ cả chỉ
  (nghĩa bóng) cũ rích
  a threadbare argument
  một lý lẽ cũ rích