Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)(-ier; -ies)
    rách rưới tồi tàn
    tatty old clothes
    quần áo cũ rách rưới tồi tàn