Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (xấu)
  sáo, nhàm
  a trite idea
  một ý kiến sáo

  * Các từ tương tự:
  triteness