Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

triteness /'traitnis/  

  • Danh từ
    tính chất cũ rích, tính chất sáo, tính chất nhàm
    điều cũ rích, điều nhàm