Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier;- iest) (khẩu ngữ)
    bẩn thỉu lếch thếch