Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stereotyped /'steriətaipt/  

  • Tính từ
    (thường nghĩa xấu)
    sáo