Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quá khứ phân từ của wear
  xem wear
  Tính từ
  mòn, sờn, hư
  những chiếc giày này trông có vẻ khá mòn
  trông có vẻ mệt lữ
  she came back worn and worried
  cô ta trở về trông có vẻ mệt lữ và lo lắng
  worn... to a frazzle
  hoàn toàn mòn vẹt

  * Các từ tương tự:
  worn-out