Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    beaten (burnt; worn…) to a frazzle
    hoàn toàn rã rời (cháy rụi, mòn vẹt…)