Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (xấu hoặc đùa)
  mệt rã rời
  mệt rã rời sau bữa tiệc thâu đêm

  * Các từ tương tự:
  jadedly, jadedness