Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường vị ngữ) (with something)
    chán ngấy, phát ngấy
    sated with pleasure
    chán ngấy các thú khoái lạc