Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bụi cây, bụi rậm
  a rose bush
  bụi hoa hồng
  chùm tóc; chùm lông
  (thường the bush) vùng đất hoang dã co nhiều cây bụi
  beat about the bush
  xem beat
  a bird in the hand is worth two in the bush
  xem bird

  * Các từ tương tự:
  bush telegraph, bush-baby, bush-fighter, bush-fighting, bush-harrow, bush-ranger, bush-telegraph, bush-whacker, bushbaby