Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vượn mắt to và đuôi dài