Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bushbaby /'bʊ∫beibi/  

  • Danh từ
    (động vật)
    vượn thọ