Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bush-harrow /'buʃ,hærou/  

  • Danh từ
    bừa có gài cành cây
    Ngoại động từ
    bừa bằng bừa có gài cành cây