Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bush-fighting /'buʃ,faitiɳ/  

  • Danh từ
    chiến thuật đánh nhau trong rừng
    chiến tranh du kích