Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con chim
  (khẩu ngữ) gã, tay, lão
  a wise old bird
  một lão khôn ngoan
  (tiếng lóng, nghĩa xấu) cô ả
  who was that bird I saw you with last night?
  cô ả mà tôi thấy đi cùng anh tối qua là ai thế?
  the bird has flown
  chim (người bị truy nã…) đã chuồn rồi
  a bird in the hand is worth two in the bush
  một con chim trong tay bằng hai con trong bụi rậm (chưa cầm chắc)
  the birds and the bees
  (nói trại)
  những điều cơ bản về tình dục
  birds of a feather [flock together]
  ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
  an early bird
  xem early
  the early bird catches the worm
  xem early
  give somebody (get) the bird
  (nghĩa bóng)
  lá ó phản đối ai; bị la ó phản đối
  the comedian got the bird
  diễn viên hài bị la ó phản đối
  a home brid
  xem home
  kill two brids with one stone
  xem kill
  like a bird
  (khẩu ngữ)
  ngon ơ; êm ru
  my new car goes like a bird
  chiếc xe mới của tôi chạy êm ru
  a little bird told me
  xem little

  * Các từ tương tự:
  bird dog, bird of paradise, bird of passage, bird of prey, bird sanctuary, bird-bath, bird-brained, bird-cage, bird-catcher