Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bird of paradise /,bɜ:d əv'pærədais/  

  • (động vật)
    chim seo cờ