Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ)
    như gun dog