Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bird-bath /'bɜ:dbɑ:θ/  

  • Danh từ
    bể tắm cho chim (thường ở trong vườn)