Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bird-brained /'bɜ:dbreind/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    ngốc nghếch