Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bird-catcher /'bə:d,kætʃə/  

  • Danh từ
    người đánh bẫy chim, người bắc chim