Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bird sanctuary /'bɜ:d sæŋkt∫ʊəri/  

  • khu bảo tồn chim