Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bird of passage /,bɜ:d əv'pæsidʒ/  

  • chim di trú