Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bird-cage /'bə:dkeidʤ/  

  • Danh từ
    lông chim