Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bush-telegraph /'buʃ,teligrɑ:f/  

  • Danh từ
    sự truyền tin nhanh; sự loan tin đồn nhanh

    * Các từ tương tự:
    bush telegraph