Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bush-fighter /'buʃ,faitə/  

  • Danh từ
    người quen đánh nhau trong rừng
    du kích