Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kiệt sức, mệt lử
  the exhausted troops surrendered
  đội quân kiệt sức đầu hàng

  * Các từ tương tự:
  exhaustedly