Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc ngữ) (cách viết khác pooped out) (khẩu ngữ, Mỹ)
    rất mệt, mệt lử

    * Các từ tương tự:
    pooped out