Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm mất sức, làm yếu
    cơn bệnh kéo dài làm yếu người