Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (số nhiều của foot)
    xem foot

    * Các từ tương tự:
    feetless