Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rách rưới; tả tơi (quần áo), ăn mặc rách rưới
  a ragged coat
  chiếc áo choàng rách rưới
  a ragged old man
  ông lão ăn mặc rách rưới
  lởm chởm, bờm xờm, gồ ghề
  ragged rocks
  những tảng đá lởm chởm
  ragged hair
  tóc bờm xờm
  ragged ground
  đất gồ ghề
  rời rạc, không đều
  a ragged performance
  buổi biểu diễn rời rạc

  * Các từ tương tự:
  ragged school, raggedly, raggedness