Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ ((như) raspy)
  kêu kèn kẹt, cọt kẹt, cò ke
  rasping sound
  tiếng kèn kẹt, tiếng cọt kẹt, tiếng cò ke
  chua ngoa, gay gắt
  rasping voice
  giọng nói chua ngoa gay gắt