Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kêu kèn kẹt, rít ken két
  the car stretched to a halt with grinding brakes
  chiếc xe phanh rít lên ken két mà dừng lại
  bring something (come) to a grinding halt
  (khẩu ngữ)
  [làm cho cái gì] dừng hẳn lại
  grinding poverty
  (tu từ) cảnh nghèo xơ xác

  * Các từ tương tự:
  grindingly