Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  mài (cho sắc)
  kích thích (sự ngon miệng, lòng ham muốn…)
  kích thích sự ngon miệng

  * Các từ tương tự:
  whether, whetstone