Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

triturate /'tritju:reit/  

  • Ngoại động từ
    nghiền, tán nhỏ