Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bột
  talcum powder
  bột tan
  take a powder to cure indigestion
  uống thuốc bột để chữa chứng khó tiêu
  soap powder
  xà phòng bột
  phấn (xoa mặt)
  phấn xoa mặt
  (cách viết khác gunpowder) thuốc súng
  keep one's powder dry
  [ở tư thế] sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc
  Động từ
  rắc bột lên
  powder a baby after her bath
  rắc bột tan lên em bé su khi tắm
  thoa phấn, đánh phấn
  powder one's face
  thoa phấn lên mặt

  * Các từ tương tự:
  powder blue, powder-bag, powder-chamber, powder-flask, powder-horn, powder-house, powder-keg, powder-magazine, powder-mill