Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

powder-flask /'paudəflɑ:sk/  

  • Danh từ
    (sử học) hộp thuốc súng