Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-mm-) (lóng)
  đánh, quất, vụt
  lam into somebody
  nện cho ai một trận, quật cho ai một trận
  bố tôi quạt cho tôi một trận nên thân về tội làm hỏng xe của ông
  Danh từ
  (Mỹ, lóng)
  sự chuồn đi
  on the lam
  trốn tránh (sự truy lung của cảnh sát…), ẩn náu

  * Các từ tương tự:
  lama, lamaism, lamaist, lamaistic, lamarckian, lamarckism, lamaseri, lamasery, lamb