Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt)
  bay chuyền nhanh, di chuyển nhanh
  ong bay nhanh từ hoa này sang hoa khác
  (nghĩa bóng) một ý nghĩ thoáng qua đầu óc tôi
  (từ Anh, khẩu ngữ) chuồn đi (nhất là để chốn nợ)
  Danh từ
  (từ Anh, khẩu ngữ)
  do a [moonlight] flit
  bí mật chuồn đi để tránh nợ

  * Các từ tương tự:
  flitch, flitter, flitter-mice, flitter-mouse