Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái đánh trứng, cái đánh kem
  cái phất trần; cái xua ruồi
  cái vẫy nhẹ, cái phất nhẹ
  the cow brushed away the flies with a whisk of its tail
  con bò phất nhẹ đuôi để xua ruồi đi
  Động từ
  quất, phất
  con ngựa quất đuôi giận dữ
  đánh (trứng…)
  whisk something away (off)
  phất mà xua đi
  whisk the flies away
  phất mà xua ruồi đi
  whisk [somebody, something] away (off…)
  đi nhanh; mang nhanh và bất thình lình đi
  người hầu bàn bất thình lình dọn thức ăn đi trước khi chúng tôi ăn xong

  * Các từ tương tự:
  whisker, whiskered, whiskers, whiskey, whiskified, whisky, whisky-liver