Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phi tiêu
  sự lao tới, sự phóng tới
  she made a dart for the exit
  chị ta lao ra cửa
  đường may đè
  darts
  trò chơi phóng phi tiêu
  Động từ
  phóng tới, lao tới; phóng, lao
  chim nhạn lao vút trên không
  con rắn phóng lưỡi ra

  * Các từ tương tự:
  dartboard, darter, darting, dartle, dartre