Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dartboard /'dɑ:tbɔ:d/  

  • Danh từ
    bia phóng phi tiêu