Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người phóng (lao...)
    (động vật học) chim cổ rắn (họ bồ nông)