Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cứ phóng, cứ lao tới