Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ, Ailen whiskey)
  rượu uýt-ki
  cốc uýt-ki
  xin hai cốc uýt-ki

  * Các từ tương tự:
  whisky-liver